Newsletter | ניוזלטר מספר 187|27 בינואר 2022

 

 הודעה זאת נשלחה רק אל לקוחות ונמעני משרדנו.
באפשרותך להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה, בכל עת, באמצעות שליחת  בקשה לכתובת הדוא"ל   [email protected]   או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" שבתחתית ההודעה.
  
אגרת חברות

 

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט - 1999 והתקנות לפיו, קיימת חובה על חברה לשלם אגרה שנתית. המשלם את האגרה השנתית לשנת 2022 עד 31/3/2022 זכאי לתשלום אגרה מופחתת, בסך 1,162 ש"ח.  על המבצע תשלום האגרה השנתית לשנת 2022 בין 1/4/2022 עד 31/12/2022 ישלם סכום האגרה במלואה, בסך 1,543 ש"ח. אי קבלת דרישת תשלום מרשות התאגידים אינה פוטרת את החברה מביצוע תשלום. ניתן לבצע התשלום בהמחאה באמצעות שובר ברשות הדואר או בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של רשות התאגידים    


 

מיסים

 

פסיקה תקדימית שתאפשר קבלת מענקי קורונה באופן רחב וקל
בפסק דין תקדימי וראשון מסוגו, קובע בית המשפט סייגים לגבי התנהלות רשות המיסים ושל ועדות ערר קורונה, ומחייב אותם לאפשר תשלום מענקים בגין נזקי הקורונה, במועד וללא מחלוקות מיותרות. "מענקי הקורונה אינם בגדר נדבה לעוסקים והם כאוויר לנשימה עבורם".

 

מענקי קורונה הנדרשים להשבה – האמנם מהווים הכנסה?
תשלומים על חשבון מענקים ששולמו לנישום אולם רשות המיסים קובעת שיש להשיבם תלויה בסיכויי ההשבה אותן צופה הנישום.

 

בשנת 2022 תחולנה שתי תקרות הכנסה לזכאים לפטור, בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית:
1. תקרת פטור בסך 628,800 ₪ תינתן לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 .
2. תקרת פטור בסך 409,200 ₪ תינתן לזכאים לפטור, בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית של עיוור או נכה, שאינם נכללים בסעיף 1.

 

מענק השתתפות בהוצאות שכירות לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה. המועד האחרון להגשת בקשת הינו 15/3/2022.
                                                                                                          

 

דיני עבודה

 

התושבות נשללה אחורנית ועימה קצבת הנכות הכללית
נדחתה תביעת מבוטחת להכיר בה כתושבת עת שהתה בחו"ל כ-13 שנים, אף שלטענתה נותרה תושבת ישראל כל העת וכי נעדרה לצורך קבלת טיפולים רפואיים למחלתה, בחו"ל

 

בית הדין דחה תביעתו של מבוטח לתשלום דמי תאונה, בעקבות תאונה שאירעה לו בחופשת פרטית. זאת, בעיקר לאור העובדה, שעמדו לרשותו ימי מחלה שלא נוצלו.

 

דיני עבודה

 

האם חלה על המעסיק חובה לשלם לעובד שכר בגין ההיעדרות ?
ככלל, מעסיק אינו מחויב לשלם לעובד שכר בגין היעדרותו מהעבודה כתוצאה ממזג האוויר.

 


עדכוני פסיקה
סייעת לרופא שיניים שהתפטרה בשל הוצאתה לחל"ת, נחשבת למפוטרת לחץ כאן
חברת החשמל חויבה לפצות עובד עם מוגבלויות, מחמת התעמרות לחץ כאן

 

 

נשלח באמצעות smoove פלטפורמת שיווק מבית V.I.Plus